pixel

Algemene voorwaarden

1Toepassingsgebied

1.1Deze algemene voorwaarden gelden op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Forware, tenzij schriftelijk anders vermeld. Bij het akkoord gaan met een aanbieding of offerte, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Forware.

2Offertes

2.1Een offerte opgesteld door Forware is volledig vrijblijvend en 30 dagen geldig vanaf datum van uitgave, tenzij anders vermeld. Uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde ingetrokken worden als een akkoord door de klant nog niet werd bevestigd.
2.2Offertes kunnen enkel en alleen schriftelijk aanvaard worden door een handtekening van beide partijen. Mondelinge akkoorden worden als ongeldig beschouwt.
2.3Op elke offerte wordt een uurtarief vermeld. Dit tarief treedt in werking als er bijkomende aanpassingen en functionaliteiten worden gevraagd door de klant die niet vermeld staan in de beschrijving van de offerte.

3Opdrachtbevestiging

3.1Bij een akkoord wordt aan de klant een voorschot gevraagd vooraleer de activiteiten opgestart worden. Dit bedrag wordt vastgelegd in de offerte en dient binnen de 14 dagen na datum van akkoord zichtbaar te zijn op de bankrekening van Forware.

4Annulatie

4.1Het annuleren van een overeenkomst is enkel mogelijk als er nog geen kosten zijn gemaakt en het project nog niet is opgestart. Het betaalde voorschot wordt in geen enkel geval terug bezorgd.

5Uitvoering

5.1De klant is steeds verantwoordelijk om gevraagde informatie vlot en correct aan te leveren en vragen zorgvuldig te beantwoorden. Zo niet kan dit lijden tot een vertraging van de werkzaamheden. Als een klant niet aan deze verplichtingen voldoet, hebben wij het recht om de samenwerking stop te zetten zonder terugbetaling van het voorschot.
5.2Bij een eventueel voorontwerp is één aanpassingsronde inbegrepen in de prijs, tenzij anders vastgelegd. Extra aanpassingen worden volgens het uurtarief aangerekend.
5.3Aanpassingen in het ontwerp, terwijl de programmatie al begonnen is, zijn niet inbegrepen en worden steeds aangerekend volgens het uurtarief.
5.4Forware heeft te allen tijde volledige creatieve en technische vrijheid bij de uitwerking van de opdracht, zolang het voldoet aan de beschrijving in de offerte.
5.5Als Forware bij de uitwerking van de opdracht de keuze maakt om een opdracht te laten uitvoeren door een externe partij, dan kan dat gebeuren met volledige vrijheid zonder restricties van de klant. Aangerekende kosten zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs. Forware is bovendien niet verantwoordelijk voor fouten van derden.

6Prijzen

6.1Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.2Het aankopen van extra abonnementen, grafisch materiaal, ... in functie van de opdracht, is niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Deze kosten worden dan ook doorgerekend aan de klant.
6.3Forware heeft steeds het recht om prijzen te indexeren. In het geval van onderhoudscontracten wordt de klant hier dan ook uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht voor de start van een nieuwe periode.

7Facturatie

7.1Alle opgestelde facturen dienen binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum betaald te zijn.
7.2Indien het volledige bedrag niet betaald is binnen de vooropgestelde termijn, dan wordt er een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag inclusief BTW gevraagd. Forware heeft bovendien het recht om alle diensten per direct op te schorten tot de factuur betaald is. Dit geldt voor zowel oplevering van nieuwe projecten/functionaliteiten als voor onderhoudscontracten.
7.3Als er bijkomende functionaliteiten zijn ten opzichte van de overeengekomen offerte, dan worden deze duidelijk vermeld op de factuur in de vorm van gepresteerde uren vermenigvuldigd met het uurtarief.
7.4Alle bijkomende kosten (extra abonnementen, betaalde materialen, ...) worden ook aan de factuur toegevoegd.

8Opleveringstermijn

8.1Opleveringstermijnen zijn op geen elk moment bindend en worden altijd in samenspraak met de klant vastgelegd. Forware levert kwalitatieve producten op en heeft het recht de opleveringsdatum op te schuiven in functie van een kwalitatiever eindproduct. Hierbij maakt de klant geen aanspraak op een schadevergoeding.
8.2Forware is niet aansprakelijk voor een latere oplevering te wijten aan een vertraagde voorziening door de klant van gevraagde informatie, teksten of beelden, goedkeuring van ontwerpen, bijkomende functionaliteiten of het niet nakomen van betalingsverplichtingen.

9Portfolio en verwijzing

9.1De klant geeft toestemming dat Forware een portfolio bijhoudt op de website van de uitgevoerde projecten en in de footer van alle websites een referentie naar de eigen website voorziet.

10Hosting, Domeinnamen en e-mailgebruik

10.1In de meeste gevallen wordt een overeenkomst afgesloten waarbij Forware instaat voor het beheer van de hosting, domeinnamen en de e-mailadressen. Hierdoor hoeft de klant niet in te staan voor tijdige verlenging en het beheer van deze diensten. Forware maakt steeds gebruik van kwalitatieve hosting, domeinnamen en email providers. Deze kosten worden per jaar gefactureerd aan de klant. Facturen worden ruim voor het vervallen van de diensten bezorgd aan de klant voor het komende jaar.
10.2Forware heeft het recht om de diensten tijdelijk op te schorten als de betaling nog niet werd ontvangen. Bij een laadtijdige betaling is er een risico dat de betrokken domeinnaam niet meer beschikbaar is.
10.3De kosten voor deze diensten kunnen per jaar evolueren afhankelijk van de kosten gefactureerd aan Forware. De klant wordt hier steeds tijdig van op de hoogte gebracht.
10.4Elk pakket bevat vastgelegde limieten, bij het bereiken van deze limieten wordt in samenspraak met de klant een verhoging doorgevoerd, met een hogere jaarlijkse kost tot gevolg. Dit kan het gevolg zijn van een toenemende hoeveelheid bezoekers.
10.5Het is niet toegestaan om diensten beheerd door Forware door te verhuren aan externe partijen. Een inbreuk tegen deze reglementering heeft een opschorting van alle overeenkomsten tot gevolg.
10.6Het is steeds mogelijk om deze overeenkomst op te zeggen. Hierbij is de klant wel zelf verantwoordelijk om nieuwe diensten te voorzien om een goede voortzetting van het product te garanderen. Problemen die hieruit voortvloeien, zijn niet de verantwoordelijkheid van Forware.

11Onderhoudskosten

11.1Bij een overeenkomst voor een website of webapplicatie hoort normaliter een onderhoudscontract. Hierbij zorgt Forware ervoor dat de opgeleverde diensten of producten up-to-date blijven en het nodige onderhoud krijgen tegen een vaste kostprijs per jaar. Het aanpassen van de inhoud van de website of webapplicatie en het toevoegen van nieuwe content is niet inbegrepen in het onderhoudscontract, hiervoor wordt tegen het uurtarief gefactureerd.
11.2Forware heeft het recht om de prijs van het onderhoudscontract te indexeren. Hierbij wordt de klant tijdig op de hoogte gebracht.
11.3De onderhoudskosten zijn op elk moment opzegbaar. Bij een gebrek aan onderhoud kan de dienst na verloop van tijd de operationaliteit verliezen, maar hier is Forware niet verantwoordelijk voor.

12Overmacht

12.1Forware is niet aansprakelijk wanneer er niet aan de verplichtingen kan worden voldaan als gevolg van gebeurtenissen buiten de eigen controle.

13Intellectuele eigendomsrechten

13.1Alle geleverde producten en diensten blijven volledig eigendom van Forware tot na betaling van de factuur. Alle materialen die niet door Forware gecreëerd werden vallen hier buiten.
13.2Alle materialen gemaakt en/of ter beschikking gesteld door Forware, mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf vastgestelde doeleinden.

14Aansprakelijkheid

14.1Forware is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van een gecreëerde website of webapplicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om informatie correct weer/door te geven volgens de wettelijke bepalingen. Eventuele kosten en boetes met betrekking tot auteursrechten van gepubliceerde teksten en illustraties zijn steeds voor rekening van de klant.
14.2Forware is niet verantwoordelijk voor geleden schade ten gevolge van een bug, technische storing of verkeerde input van de klant.
14.3Forware kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van omzet, verlies van reputatie, verlies van klanten en verlies van data van de klant.

15Geheimhouding

15.1Zowel Forware als de klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in functie van de overeenkomst werd verkregen. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst.

16Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen en betwistingen is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement bevoegd waarin Forware is gevestigd.